6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Çerçevesinde

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Aydınlatma Metninin Amacı ve Kapsamı

İşbu Beyan, Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ (Bundan böyle "United Towers" olarak anılacaktır.) kişisel verilere atfettiği, verdiği önem uyarınca; yurtdışı eğitim ve değişim programı hakkında bilgi almak isteyen ve bu konuda iletişime geçmek isteyen herkes, muhatap, müşteri, ziyaretçi, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin (kısaca "veri ilgili kişisi") Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamında kişisel verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Şirketimizin yaklaşımını ortaya koymak ve bu doğrultuda veri ilgili kişisini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni ("Metin") kapsamına dahil olan veriler ilgili kişinin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerine ilişkindir.

Metin'in tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Metin'in yürürlük tarihi ve versiyonu güncellenecektir. Metin Şirketimizin internet sitesinde ("www.unitedtowers.com") yayımlanır ve kişisel veri ilgili kişisinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

 1. Kişisel Verilere İlişkin İlkeler
  1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şirketimiz, ad/soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu kişisel verilerinizi Anayasa'nın 20. maddesine ve KVKK 4. maddesine uygun olarak,

   • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
   • Doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
   • Belirli, açık ve meşru amaçlar güderek,
   • Amaçla bağlantılı,
   • Sınırlı ve ölçülü bir biçimde,
   • Kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle,
   • KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına dayanarak işlenmektedir.

Şirketimiz, Anayasa'nın 20. ve KVKK 10. Maddesine uygun olarak söz konusu kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

   • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
   • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
   • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve
   • Kişisel ilgili kişinin sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirme yaparak aydınlatma yükümlüğünü yerine getirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Hukuki Sebepler

Şirketimiz tarafından KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen ve aşağıda yer alan amaçlar dahilinde kişisel veriler işlenmektedir;

   • Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Şirketimizin ilgili faaliyette bulunmasının Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
   • Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
   • Kişisel verilerin işlenmesinin Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
   • Kişisel verilerin alenileştirilmiş olması şartıyla; alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından işlenmesi,
   • Kişisel verilerin Şirketimiz tarafından işlenmesinin Şirketimizin veya veri ilgili kişisinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
   • Veri ilgili kişisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimiz meşru menfaatleri için kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
   • Veri işleme faaliyetinde bulunulmasının kişisel ilgili kişinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması ve bu durumda da kişisel ilgili kişinin fiili imkânsızlık veya hukuki geçersizlik nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunması.
   • Katılım sağlanacak yurt dışı programa ait koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,
   • Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,
   • Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

KVKK'nın 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri "özel nitelikli" olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Şirketimiz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

   • Kişisel ilgili kişinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
   • Kişisel ilgili kişinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından, işlenmektedir.

Yukarıda belirtilen veri işleme şartlarının bulunmaması halinde ise Şirketimiz tarafından veri işlenmesi için ilgili kişinden açık rıza alınmaktadır.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirketimiz işbu Metnin 2.b bölümünde belirtilen amaçlar dahilinde yine aynı bölümde belirtilen kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde aktarabilecektir;

· İşlem yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

· İletişim için telefon, e posta ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı programa ait koşulları veya güncel durumu ile ilgili hususlarda müşterilerimiz ile iletişime geçmek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmenizde gerçekleşen değişiklikler hakkında müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

· Elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,

· Katılım sağlanacak yurt dışı eğitim/değişim programının sözleşmesi uyarınca üstlenilen yükümlülükleri yerine getirebilmek,

· Müşterilerimize özel kampanya ve diğer faydaların sunulması, izin tercihleriniz doğrultusunda her türlü ticari elektronik ve yazılı ileti gönderilebilmesi ve bilgilendirilmesi, yurtdışı eğitim ve değişim programına ilişkin bilgi vermek, veri ilgilisinin kişisel bilgilerine uygun programlar hakkında bilgi verilmesi ve iletişime geçilmesi, müşteri veri kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek,

· Ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

· KVKK’dan doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek.

Kişisel Verileriniz, United Towers tarafından işbu Aydınlatma Metninde yer alan Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve bunlara ek olarak aşağıda belirtilen veri işleme amaçlarını gerçekleştirmek üzere,

Kanun’un 8. maddesine uygun olarak yurt içinde bulunan, 

· Şirket faaliyetlerini izleme, inceleme ve gerektiğinde denetleme hakkı bulunan Şirketimiz hissedar, yönetici ve çalışanlarına,

· Yetki vermiş olduğumuz, Şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketlere, temsilcilerimize,

· Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi oldukları kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşlarına,

aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler United Towers tarafından alınmaktadır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Amacı

Kişisel verileriniz yukarıda bildirilen amaçlara uygun olarak; kurumumuz ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, internet sitesi, bilgi istek formu, telefon vb. vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; başta yurtdışı-yurtiçi eğitim danışmanlığı, bu süreçlerin takibi, sair danışmanlık hizmetleri için teklif sunulması ve/veya United Towers ile danışmanlık sözleşmesi kurulması ve/veya danışmanlık sözleşmesinin ifası, olmak üzere otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda ve bu kapsamda United Towers’ın sözleşmeler ve kanunlardan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır.  

Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni'nin (b) ve (c) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel veriler, Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen şartlar kapsamında, Şirketimiz tarafından hizmetlerinin sunulması ve yerel mevzuata gereği, aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

· İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz hizmetlerin sunulması, 

· Pazarlama/İletişim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması,

· Şirketimiz bünyesinde yapılan danışmanlık toplantıları, danışmanlık teklifleri, ilgili raporların hazırlanması ve sair hizmetler için sunulan tekliflerin incelenmesi, 

· Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

· Yurtiçi-Yurtdışı danışmanlık, danışmanlıkla ilişkili çalışmaların koordinasyonu ve/veya ifası, 

· Danışmanlık süreçlerinin yürütülmesi, 

· Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,

· Sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

· Eğitim danışmanlığı dünyasındaki gelişmeler hakkında bilgi verilmesi,

· Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması,

· Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

İlgili Kişi Kategorisi

İşlenen Kişisel Veriler

Web Sitesi Ziyaretçileri

Veri ilgilisinin ad-soyad, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, eğitim durumu,

  1. Verilerin Saklanması ve Silinmesi

Şirketimiz, işlediği isim-soyisim, telefon, doğum tarihi, e posta gibi kişisel verileri mevzuatla belirlenen sürelerde saklamakta olup, mevzuatta ayrıca süre belirlenmemiş olması halinde; kişisel veriler şirketimizin o veriyi işlerken sunduğu hizmetlerle bağlı olarak Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar ve bu süreden sonra sadece olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacıyla uygulamada gerekliliği ortaya konulan süreler boyunca saklanmaktadır. Belirtilen sürelerin sona ermesinden sonra söz konusu kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

İlgili Kişinin Hakları Anayasa'nın 20. maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu, KVKK'nın 11. Maddesi ile ise kişisel ilgili kişinin hakları arasında "bilgi talep etme" hakkının da bulunduğu düzenlenmiştir. Şirketimiz bu kapsamda, kişisel ilgili kişinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmakta olup; işbu Beyan ile Şirketimiz söz konusu bilgi talep etme hakkının ne şekilde kullanılacağı ve bilgi talebine ilişkin hususların nasıl değerlendirileceği ile ilgili ilgili kişine bilgi vermektedir.

Kişisel veri ilgili kişisi aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

   • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
   • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
   • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
   • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
   • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
   • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
   • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

   • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
   • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
   • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
   • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi. KVKK 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri ilgili kişisi zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri ilgili kişisi bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:
   • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
   • Kişisel ilgili kişi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
   • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
   • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Kişisel veri ilgili kişisi yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerini www.unitedtowers.com adresinde bulunan formu eksiksiz doldurarak başvuru formunda belirtilen yollarla Şirketimize iletebileceklerdir. Kişisel ilgili kişinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel ilgili kişi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır.

Şirketimize iletilen usulüne uygun talepler en geç otuz gün içinde sonuçlandırılacaktır.

Unvan:

Birleşik Burçlar Eğitim Danışmanlık Turizm İnşaat LTD. ŞTİ

Mersis No:

178025764800019

Telefon Numarası:

 +90.212.244.5005

Posta Adresi:

 Taksim Meydanı Mete Cd. No:20/9 Beyoğlu İstanbul

E-posta Adresi:

 info@unitedtowers.com

SİZİ ARAYALIM

Ücretsiz Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Hizmetlerimizden Yararlanmak İçin Lütfen Formu Doldurun. Yurtdışı deneyimli uzman danışmanlarımız sizinle en kısa sürede iletişime geçecekler.

NEDEN UNITED TOWERS?

 • United Towers

  20+ Yıllık Deneyim
  30000+ Öğrenci Referansı

 • United Towers

  7 Ofis
  40+ Eğitim Danışmanı

 • United Towers

  500+
  Okul Temsilciliği

 • United Towers

  Ücretsiz Danışmanlık
  Şeffaf Fiyat ve Ödeme Politikası

 • United Towers

  Uluslararası
  Akreditasyonlar

BİLGİ İSTEK FORMU

YUKARI